در حالیکه باید در داخل بانک مرکزی یک واحد مقتدر مستقل، نظارت بر سیستم بانکی را برعهده گیرد. این یک نمونه از خارج کردن رگولاتور از صحنه بازی است. چه تغییراتی نیاز است تا بار دیگر نقش رگولاتوری بانک مرکزی احیا شود؟

پویا جبل عاملی در فارکست بانکداری این هفته میزبان حسن معتمدی، از مدیران کل پیشین بانک مرکزی و حمید قنبری، مشاور بانک مرکزی، است تا به این سوال بپردازند.