این اقتصاددان معتقد است که خلق نقدینگی آخرین حلقه زنجیره معیوب اقتصاد ایران است و ریشه آن به جایی بر میگردد که به احاد مردم وعده هایی داده می شود که منابعش موجود نیست. سیاستمدار هم برای دفاع از حیثیتش دستور تامین اعتبار به هر قیمتی را می دهد و بانک ها و پول ملی را بی اعتبار می کند. در چنین شرایطی به ظاهر بانک ها نقدینگی خلق می کنند، اما در باطن دستورش از جای دیگری صادر شده است.

حسین عبده تبریزی صاحبنظر ارشد مالی نیز تاکید می کند که صحبت از خصوصی  و عمومی مسئله ای عقب افتاده است که هنوز درگیر آن هستیم. او هم صحبت از قواعدی می کند که سیکل معیوب بانکداری را ایجاد کرده است، از جمله تفاوت قابل توجه نرخ سود و نرخ تورم.

پویا جبل عاملی در برنامه «فارکست بانکداری» به این مسئله می پردازد که ایا نشانه گرفتن بانک های خصوصی به عنوان سمبل ناترازی ها، آدرس صحیحی است؟