ناترازی بانک‌ها یکی از مهم‌ترین دلایل تورم افسارگسیخته در اقتصاد ایران است اما از نظر نیلی و پورمحمدی عامل ایجاد این ناترازی را باید در خارج از بانک‌ها جست و جو کرد.

نیلی معتقد است بودجه همان جایی است که می‌توان سرچشمه خلق تورم و ناترازی بانک‌ها را در آن پیدا کرد.

پورمحمدی نیز با این گزاره موافق است و می‌گوید با اینکه سعی می‌شود هر سال بودجه از اشکال خالی شود اما همچنان عواملی برای خلق ناترازی وجود دارد که فرابودجه است و خیلی سخت می‌توان این عوامل را از گردونه اقتصاد ایران حذف کرد.