تعدادی از این بانک‌ها سود قابل توجهی شناسایی کردند و این ارقام نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد چشمگیری همراه شده است. به طوریکه بانک‌هایی با کاهش زیان یا با تبدیل زیان به سود کار نیمه ابتدایی سال را به پایان برده‌اند.

در ادامه بررسی وضعیت بانک‌ها در ایران که در سلسله برنامه‌های چارسو با احسان راکعی به آن پرداخته ایم این بار به این موضوع نگاه می کنیم که سود شناسایی شده توسط بانک‌ها چقدر از کیفیت لازم برخوردار است؟ و محل شناسایی سودها که توسط بانک‌ها برای نیمه نخست سال تعیین شده مورد تایید و تکرار پذیر است؟