به گزارش اکوایران، شرکت‌های حمل و نقلی بورس تهران که در دو صنعت حمل و نقل و حمل و نقل آبی دسته بندی می‌شوند؛ در روند معاملات فصل پاییز امسال با رشد قیمت سهام قابل توجه‌ی مواجه بوده‌اند. رشد تقاضا سهام در این صنعت نشأت گرفته از افزایش تعرفه حمل و نقل و پیش بینی افزایش درآمد این مجموعه‌ها بود. حال با انتشار گزارش عملکرد آذر ماه، شرکت‌های حمل و نقلی بورس تهران انتظارات خریداران پاییز را برآورده کردند و درآمد آذر ماه را با رشد مناسبی به ثبت رساندند.

سیزده نماد حمل و نقلی زیر در آذر ماه هزار و 103 میلیارد تومان درآمد داشتند که 51 درصد بیشتر از درآمد آذر ماه سال قبل بوده است. درآمد حمل و نقلی‌ها در آذر امسال 7 درصد به نسبت متوسط درآمد ماهانه امسال خودشان افزایش داشته و 61 درصد نیز به نسبت متوسط درآمد ماهانه سال قبلشان رشد داشته است.

در میان این 13 نماد بیشترین افزایش درآمد به نسبت آذر سال گذشته مربوط به حخزر و حگهر با 138 درصد و 101 درصد افزایش است. بیشترین افزایش به نسبت متوسط درآمد ماهانه سال جاری نیز مربوط به نماد‌های حخزر، حپارسا و توریل با 90 درصد، 50 درصد و 32 درصد افزایش است.

نمادهای حتاید و حآسا در آذر ماه به ترتیب 21 درصد و 5 درصد کمتر از آذر سال قبل فروش داشتند. نماد های حفارس و حتاید نیز به ترتیب 50 درصد و 40 درصد کاهش درآمد در آذر امسال به نسبت متوسط فروش ماهانه خودشان داشته‌اند.

فروش آذر حمل و نقل10.27