فولاد نیز همچون فخوز روند نزولی را در درآمدهای عملیاتی به خود گرفته است. این نماد با افت ۷۳ درصدی در سود خالص برای سه ماهه پاییز نسبت به فصل پیشین خود مواجه شده است تا در نهایت سود خالص این نماد از ۱۱ هزار و ۵۴۹ میلیارد تومان فصل تابستان به ۳ هزار و ۱۱۵ میلیارد تومان فصل پاییز برسد.

فولاد مبارکه در مجموع ۹ ماه سال جاری رقم ۳۵ هزار میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده است.