عشقی در ادامه با اشاره مزایای این صندوق گفت: یکی از مزایای صندوق های بازنشستگی تکمیلی، ماندگاری وجوه سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است.

عشقی همچنین عدم تصدی گری را وجه تمایز این صندوق ها با سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری خواند. دیگر ویژگی آن ایجاد ثبات در بازار سرمایه است و همچنین مورد استفاده کارفرمایان و کارمندان قرارمی‌گیرد.

بازدهی صندوق های سهامی در بلندمت بیشتر از سایر دارایی ها مانند بازارهای موازی بوده است.