این نماد در فصل تابستان فروش ۲ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومانی را برای خود ثبت کرده بود. در این میان نماد خزامیا با فروش ۹۳۸ میلیارد تومان در مهر ماه توانسته است تنها به اندازه ۲۳ درصد از فروش تابستان را پوشش دهد به این معنی که به طور میانگین نسبت به ماه‌های فصل تابستان با افت در فروش ماهانه همراه شده است. میانگین فروش ماهانه این نماد برای سال جاری ۱۵۸۴ میلیارد تومان ثبت گردیده .

خساپا و خودرو نیز به ترتیب در مهر ماه سال جاری ارقام ۶۹۹۴ میلیارد تومان و ۱۸۹۴۰ میلیارد تومان به عنوان فروش ماهانه کنار گذاشته‌اند و با این سطح از فروش توانسته‌اند حدود یک سوم از فروش فصل تابستان را کسب کنند تا نشان دهند سطح فروش ماهانه خود را در همین محدوده‌ها حفظ کرده باشند.