جو بازار سرمایه چند روزی است که کاملا سیاسی شده و بسیاری وضعیت قرمز امروز بازار را پیش بینی می‌کردند.

در واکنش به وضعیت غیرعادی، امروز صبح دستور عدم فروش بازارگردان‌ها در بورس و فرابورس صادر شد.

فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: «امروز شاهد واکنش اوراکت از سوی بازار بودیم. منع فروش بازارگردان‌ها کمترین تاثیر در شرایط فعلی را داشت.»

به عقیده آقابزرگی، واکنش امروز بازار به صدمات گذشته به خصوص دو سال اخیر برمی‌گردد.

او ادامه می‌دهد: «ایراد اساسی این است که به وجاهت و حریم بخش خصوصی، سهامداران خرد و ذی نفعان بازار بها داده نشده است.»

در ادامه آقا بزرگی واکنش بورس‌های بزرگ دنیا به شرایط و اتفاقات این چنینی را توضیح می‌دهد.