علی سعدوندی بیان می کند:در حال حاضر بالای ۲۰ نفر سهامدار داریم که وضعیت بازار سرمایه روی معیشت ان ها تاثیر می گذارد و این تاثیر منجر می شود تا فعالیت اقتصادی آن ها تحت تاثیر قرار بگیرد. بازار سرمایه در حال حاضر بخشی از سرمایه ایرانیان است. یک تهور و دلیری منفی در سیاستگذار پولی وجود دارد که چشمش را بر روند بازار سرمایه بسته است.

او می افزاید: بر فرض بانک مرکزی سیاست ضدتورمی در پیش بگیرد که آنچه در پیش گرفته شد توسعه علم اقتصاد نیست. اما وقتی این سیاست در پیش گرفته می شود، رکودی در بازار دارایی ها و بخش واقعی اقتصاد حکم فرما خواهد شد.

اگر وضعیت بازار ارز اصلاح میشد وضعیت بازار سرمایه هم به مراتب بهتر از این بود. به نظر می رسد برداشت سیاستگذاران ارزی کشور این است که اگر نرخ دولتی را کنترل کنند به کنترل بازار ارز منتج خواهد شد که به باور سعدوندی برداشت باطل است. رانت جویی و رانت سازی به تقویت بخش غیرمولد اقتصاد منجر می شود. که در نهایت پول بد، پول خوب را از بازار خارج می کند

نسخه کامل در سایت اکوایران