بهرام شکوری رییس انجمن مس ایران نیز معتقد است نگاه غیرکارشناسی به حقوق دولتی می تواند معادن را تعطیل کند. برنامه بولتن این هفته به زمزمه هایی که در خصوص حقوق دولتی معادن در بودجه سال آینده شکل گرفته، می پردازد.