این کارآفرین ادامه داد: ما در حال بررسی این هستیم تا ببینیم با چه شرکت هایی در ایران و به ویژه شرکت های بین المللی در زمینه صنعت غذایی سرمایه گذاری همکاری و فعالیت داشته باشیم.

ما از نفت و گاز برای پرورش ماهی ها برای صنعت غدایی استفاده می کنیم.