اما آدرس رسیدن به وعده مطرح شده چیست؟ خودروسازان از کدام مسیر می توانند وعده سیاست گذار را محقق کنند؟