اما مثال هایی وجود دارد که می‌تواند وجود ژن‌خوب را ثابت کند.یکی مورد از آنها فردیناند پیئش،مدیرعامل سابق گروه فولکس‌واگن است.