ایده ای که با شرایط حاکم بر صنعت خودرو در تضاد است و تحقق آن بیشتر به رویا می ماند.