در حالیکه کارشناسان درباره عدم واردات خودرو در آذرماه متفق القول هستند اما درباره محقق نشدن این اتفاق دلایل گوناگونی را مطرح می کنند. دسته اول دلیل عملیاتی نشدن ورود خودرو به کشور را در آخرین ماه فصل پاییز عدم آشنایی مدیران وقت صمت با مقوله واردات خودرو می دانند.

برخی دیگر چالش تامین منابع ارزی را علت این مساله قلمداد می کنند و دسته سوم غبار آلود بودن فضای پیرامون احیای برجام را به عنوان علت این مساله مدنظر دارند.