تلاش ایران برای پیوستن به این سازمان به عنوان عضو دائم به اواسط دهه ۸۰ شمسی بر می‌گردد اما صدور قطعنامه‌های شورای امنیت، سازمان شانگهای را برای پذیرش ایران منصرف می‌کرد.

در این گزارش، جواد منصوری سفیر اسبق ایران در چین از برخی آورده‌های اقتصادی و امنیتی عضویت دائم ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای می‌گوید. 

محمد جندقی گزارش می‌دهد.