بیانیه با بیان این پرسش آغاز می‌شود: «چرا جامعه تبدیل به انبار مواد محترقه‌ای شده که با جرقه‌ای آتش به سرعت در آن گسترش پیدا می‌کند؟»

ادامه بیانیه سعی می‌کند به این سوال پاسخ بدهد. نویسندگان از دل آمار و اعداد، تغییراتی که جامعه ایران در طول ۴ دهه گذشته سپری کرده، را روایت و رو به حاکمیت توصیه  می‌کنند: «مراعات بیشتر» و «احترام فزون‌تر» به خواسته‌ها و تمایلات جامعه.

این آیتم با مرور بخش آماری بیانیه مذکور، پیشنهاد اقتصاددانان در شرایط فعلی را بازگو می‌کند.

نویسندگان بیانیه:

محمد طبیبیان

مسعود نیلی

موسی غنی‌نژاد

محمدمهدی بهکیش

حسن درگاهی