به عبارتی دیگر، هرچند دیوان به برشی از هزارتوی بودجه ۱۴۰۱ و عملکرد دولت نسبت به آنچه در قانون آمده اشاره کرده اما بررسی همین برش کوتاه نشان میدهد که دولت ابراهیم رئیسی در نیمه اول سال، تنها ۱۳ درصد از احکام قانون بودجه را به طور کامل اجرا کرده است.

در این گزارش به ناکامی دولت در تخصیص اعتبار برای طرح ‌های عمرانی می‌پردازیم و در بخشی دیگر، به استناد گزارش دیوان، از ردیف های درآمدی می‌گوییم که دولت نتوانسته در ۶ ماه اول امسال، ریالی از آنها وصولی داشته باشد.

 هرچند از این منظر، عملکرد دولت قابل نقد است اما نحوه گزارش‌دهی دیوان محاسبات نیز با انتقاداتی روبروست؛ گزارشی که ضمن ارایه گزینشی و توصیفی عملکرد بودجه ای دولت، از ارائه شفاف پیوست گزارش امتناع میکند؛ موضوعی که همانند ارائه گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۰ تکرار شد و کارشناسان آن را انحراف از مسیر شفافیت ارزیابی می‌کنند.