محمد فاضلی، احمد زیدآبادی و حسین عبده تبریزی در میزگرد نقد و نظر دنیای اقتصاد به تحلیل ناآرامی های اخیر و تفاوت و تشابه آن با نمونه های گذشته پرداخته اند.

برآیند سخنان این صاحب نظران نشان می دهد: اعتراضات محدود به یک نسل نیست گرچه از سوی دهه هشتادی ها نمایندگی می شود.

نادیده گرفتن خواسته های مشروع و کم امیدی این نسل در مقایسه با نسل های قبل دلیل تحرک آنها است.

برای بازگشت اعتماد، کاهش شکاف ها باید گام اول از سمت جریانی برداشته باشد که از قدرت و مسئولیتی بیشتری برخودار است.

از دید صاحب نظران حاضر مردم و حکومت در مرحله بازی نشانه ها هستند مرحله ای که اگر امتیازها متناسب با خواسته ها رد و‌ بدل شود می توان امیدوار به بهبود وضعیت بود.