احمد عزیزی معاون ارزی بانک مرکزی در دهه ۷۰ با تشریح روایت این ماجرا می‌گوید: در آن زمان به همراه رییس کل بانک مرکزی خدمت رییس جمهور وقت رسیدیم و وی با استدلال‌هایی پذیرفت تا نماگرهای اقتصادی منتشر شوند.

به گفته وی، تا پیش از آن زمان، حتی برخی مقامات سیاسی و اقتصادی از تریبون‌های رسمی بدهی های ارزی را کلا انکار می‌کردند.