دکتر حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر مهمان در بنیاد علم و سیاست آلمان از جمله مهمترین اشتباهات محاسباتى پوتین را دستکم گرفتن حس ناسیونالیسم اوکراینى ها و رهبرى زلنسکى و سوبرداشت نسبت به وابستگى اروپا به گاز روسیه عنوان کرد.