مسعود ستایشی گفت: آنچه در بحث حقوقی وجود دارد، یکی ناظر بر استرداد مجرمین و مطابق با موازین قانونی است و یکی هم درمورد توافقات کشورها در ارتباط با انتقال محکومان است. به عنوان نمونه انتقال آقای اسدالله اسدی موکول به تصویب مجالس قانون‌گذاری کشور مجری و جمهوری اسلامی ایران در رابطه با «انتقال» محکومان بود، نه «تبادل» محکومان.