اما به باور وی شرایط امروز با گذشته بسیار تفاوت پیدا کرده است،با وجود همه تلاش های تندروها برای حذف این صدا، امروز قالیباف در مرکز جریان اصولگرایی قرار دارد و در صدد است الگوی حکمرانی نوی خود را که مبتنی بر اصلاح روش هاست به پیش ببرد.

به نظر آجرلو دال مرکزی این گفتمان توسعه با خوانش اصولگرایانه است؛یعنی توسعه ای که از ظرفیت های سنتی و پتانسیل بخش مذهبی جامعه در بستر جامعه شناسی توسعه استفاده می کند تا توسعه شکاف ها و ستیزهای اجتماعی همچون دهه های ۱۳۷۰  و ۱۳۹۰فعال نشود.

در عین حال این رویکرد جدید اصولگرایانه با در پیش گرفتن تفاهم و گفت و گو با لایه ها و طبقات مختلف اجتماعی جامعه را از چرخه های تخریب مبتنی بر جامعه شناسی تضاد خارج می کند.این فعال سیاسی اصولگرا معتقد است که امروز توسعه برای ایران نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت است.