وی با اشاره به ایده خلیج فارس واحد متشکل از هشت کشور ساحلی به تاکید همه این بازیگران بر ضرورت گفت و گو اشاره کرد و از برگزاری مجمع گفت و گو و همکاری در اواخر شهریور ماه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خبر داد. 

عنایتی که در حال حاضر مدیرکل خلیج فارس وزارت امور خارجه است، به حوزه های همکاری های اقتصادی در حوزه های دوجانبه و منطقه ای، تحرکات نظامی آمریکا در خلیج فارس و نقش و حضور چین در این منطقه نیز اشاره کرد.

نسخه کامل این گفتگو را فردا در دنیای اقتصاد بخوانید و در اکوایران ببینید.