برای بازماندگان و تسلی خاطر آن‌ها چه باید کرد؟ 

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان: مطالعه تطبیقی سازوکارهای حمایت‌های اجتماعی از ایثارگران و بازماندگان جنگی در کشورهای آمریکا، فرانسه و الجزایر وضعیت حمایت از کهنه سربازان را مرور کرده است. 

در بخشی از این پژوهش تاکید شده است، که در ایالات متحده آمریکا بیش از ۶۰ اداره مشغول خدمات رسانی به کهنه سربازان و بازماندگان جنگی هستند که عمدتا زیر مجموعه اداره امور کهنه سربازان آمریکا هستند. سرشماری سال ۲۰۲۲ این کشور نشان می‌دهد که ۱۶.۲ میلیون نفر از جمعیت ایالات متحده را کهنه سربازان تشکیل می‌دهند. 

خدمات رسانی به این گروه جمعیتی گسترده عموما در ۵ حوزه، تسهیلات و اشتغال، حمایت‌های معیشتی و پرداخت مستمری، خدمات و تسهیلات مسکن، خدمات آموزشی و فرهنگی و خدمات بیمه، بهداشت و درمان تعریف شده است. 

در این آیتم دیگر شرایط حمایتی از آسیب دیدگان جنگی را مرور می‌کنیم.