شروع ماجرا از آن‌جا است که کشور اتیوپی که محصور در خشکی است در معرض شروع یک جنگ برای دسترسی به دریای سرخ است؛ خواسته‌ای که ممکن است جنگی را میان کشورهای آن منطقه یعنی اتیوپی، سومالی، سومالی‌لند و اریتره آغاز کند.