مسعود ستایشی افزود: در ۲۹ بهمن ماه از طریق پلیس اینترپل، اعلان قرمز و جلب بین المللی مالک این شرکت، جلب ویژه صادر شده است و پلیس امنیت اقتصادی نیز به طور ویژه نهایت اهتمام را انجام می‌دهند تا این فرد بازگردانده شود.

وی با بیان اینکه پرونده کوروش کمپانی در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی است، گفت: هزار و ۵۰۰ نفر شکایت خود را مطرح کرده‌اند. روند رسیدگی به این پرونده کثیرالشاکی طبق روال در حال انجام است. اقدامات زیادی از سوی دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌های ذی‌مدخل صورت گرفته است، اقداماتی که از سوی دستگاه قضا صورت گرفته از جمله بازگرداندن بخشی از اموال مردم بوده است. طبق اطلاعاتی که داریم بجز موارد مقدمه کار، خیلی از اموال مردم بازگردانده شده و یکی از ویژگی‌هایی که چنین پرونده‌هایی دارد و دستگاه قضایی باید خیلی دقیق و جدی ورود کند، اینکه اموال و دارایی این شرکت‌ها باید توقیف شود.