او در ادامه افزود: به عنوان مثال توقع داشتیم روسیه و چین در قبال عربستان و امارات با ما رفتار دیگری داشته باشند که نداشتند و این بدلیل تصور غلط از دنیای قطبی است.