ظریف در این برنامه از لزوم کنشگرى ایران در جهان پساقطبى سخن گفت و تاکید داشت که براى حل و فصل مسئله هسته اى و رفع تحریم ها نباید زمان را از دست داد.

این دیپلمات کارکشته کشور ضمن اشاره به احتمال ریاست جمهورى دوباره دونالد ترامپ گفت که کار با ترامپ از ابتدا دشوار مى شود و مهمترین کار ما در چنین شرایطى باید افزایش قدرت ملى مان باشد.

ظریف همچنین با بیان اینکه باید آرزوهایمان را داشته باشیم اما براساس واقعیات عمل کنیم، فرمول روابط بهینه با روسیه و چین را نیز بیان کرد.