به گفته این کارشناس، ورود دو بازیگر به مارپیچ با شیب کند نیز عدم اطمینان‌ها و سرگشتگی‌هایی را ایجاد می‌کند که می‌تواند ریسک بروز جنگ را به شدت افزایش دهد. وی پیش‌بینی کرده بود که حتی اگر اسرائیل به اقدام ایران پاسخ دهد و تجاوزی را انجام دهد، احتمالا این اقدام زیر آستانه جنگ خواهد بود.