دکتر منصور ساعی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی معتقد است که به جای نگاه ابزاری به رسانه‌ها، باید اجازه داد به عنوان بازیگر اصلی در بحران‌ها نقش آفرینی کنند. چرا که در غیر این صورت، فضایی ایجاد خواهد شد که رسانه‌های غیر رسمی و اشخاص و افراد می‌توانند دست به انتشار شایعه و اخبار نادرست بزنند.