افزایش حجم کیک اقتصاد با افزایش تولید ثروت و سرمایه‌گذاری

اصلاح ساختارهای نهادی و انضباط مالی در بودجه

سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی

ایجاد سپر حمایتی برای مردم در حوزه تورم

افزایش حقوق‌ها متناسب با افزایش تورم

ارجحیت بهره‌وری بر سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی