او افزود: تا این روش اصلاح نکنیم به جایی نمی‌رسیم. قالیباف گفت: من یک کاری را می‌توانم انجام بدهم و آن اینکه دست و پای دولت را از اقتصاد کوتاه کنم. من این قدرت دارم؛ این کار را هم می‌کنم.