او توضیح می‌دهد که میزان مشارکت در روستاها و مناطق فرودست شهری تغییر کرده است و در سطح انتظار نبود.

نسخه کامل در سایت اکوایران