دکتر احمد عزیزی، صاحب نظر ارشد حوزه پولی و بانکی به این سوال پاسخ می دهد که ناآرامی ها در نوسانات بازار ارز چه نقشی داشته است؟ آیا انتشار اوراق سکه از سوی دولت می تواند به آرامش بازار کمک کند؟ بهترین تصمیم در موقعیت کنونی چیست؟