سرمایه‌گذاری مانند چاقوی دولبه است و با هدف رفاه بیشتر انجام می‌شود. در قسمت پنجم اکوگپ، به موضوع سرمایه‌گذاری در بازارها پرداخته و به این سوالات پاسخ داده شد:

آیا تحت هر شرایطی ما نیاز به سرمایه‌گذاری داریم؟

آیا لزوما سرمایه‌گذاری منجر به افزایش سطح رفاه و کیفیت زندگی می‌شود؟

هدف ما از سرمایه‌گذاری چیست؟

همچنین تفاوت میان سرمایه‌گذاری و معامله‌گری از دیگر مباحث مطرح شده در این برنامه بوده است.