در قالب این شاخص، وقتی منحنی بالا می رود یعنی بازدهی مسکن از بازدهی دلار بیشتر و وقتی رو به پایین میرود یعنی بازدهی دلار از مسکن سبقت گرفته است. در چند ماه اخیر جهت منحنی  رو به پایین است یعنی بازدهی مسکن کمتر از دلار بوده است.

حال این سوال مطرح است که برای همگرا شدن این دو بازار، چه مسیری پیش رو است؟ قیمت اسمی مسکن کاهش پیدا می کند یا دلار در مسیر صعودی قدم بر می دارد؟