این لایحه آنطور که کارشناسان می‌گویند، اختیار تصمیم‌گیری هرگونه ساخت و ساز در باغات و اراضی زراعی را به کمیسیون ماده ۵ واگذار می‌شود و کمیسیون ماده ۷ از گردونه تصمیم‌گیری‌ها حذف می‌شود.

اما این لایحه قرار است دقیقا چه بر سر باغات بیاورد؟