به گفته او این طرح با طرح قبلی فروش متری مسکن که در دهه ۸۰ اجرایی شد تفاوت های اساسی دارد که یکی از آنها محدوده انتخاب شده برای فروش متری مسکن است.

او به اکوایران درباره فرآیند ثبت نام، خرید سهم در این طرح و منطقه جغرافیایی انتخاب شده توضیح داده است.