او در این گفت‌وگو از این نامه و واقعیت حکم تخلیه پرده‌برداری می‌کند.