به گفته او کار بسیار بزرگی را سازمان مدیریت پسماند دنبال و قراردادها را تجمیع کرد. قرار بر این شد شرکت‌های مشارکتی شکل بگیرد و در نهایت به ۱۴ قرارداد تبدیل شد و در ۱۰ منطقه عملیاتی شد و مابقی در آینده عملیاتی می‌شود تا بدین ترتیب تعارض را در سطح شهر شاهد نباشیم.

شهردار تهران ادامه داد: اقلام جمع آوری شده از سوی مافیا نیز مورد بررسی قرار گرفت و اختلاف نظری وجود داشت که در مسیر حل شدن کلی است و قرار شد مسیر را در راستای ایجاد خدمت دنبال کنیم.