اما برای این خلاصه کوتاه می‌توان یک تراژدی چند جلدی نوشت. تراژدی‌ای که در پایان تمام شخصیت‌های خود را در معرض مرگ قرار می‌دهد.

این آمار یعنی آلودگی بیشتر، خطر بیشتر و در پایان مرگ بیشتر.