مقرر شد تا پروانه صادره ساخت و ساز در حریم باغ گیاه‌شناسی اصلاح شود و با هماهنگی ادارات و دیگر سازمان‌ها و بر اساس مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی با حفظ حقوق برای تعاونی‌های ساخت مسکن در حریم باغ گیاه‌شناسی که در آنجا دارای حق مکتسبه بوده‌اند در مکان و فضای دیگری برای ساخت مسکن زمین معوض داده شود.

او تاکید کرد : پروانه قبلی  ساخت و ساز در حریم باغ گیاه شناسی اصلاح شده و دیگر براساس آن ساخت و سازی انجام نمی شود.