کمیسیون خدمات شهری ابهامی دارد و می‌گوید شاید تهران به سوختن این میزان زباله نیاز نداشته باشد. بر اساس اطلاعاتی که داشتیم و مطالعه‌ای که مشاور طرح جامع انجام داد، هر شهروند تهرانی ۷۶۴ گرم زباله تولید می‌کند و تهران هم ۱۰ میلیون جمعیت دارد پس چیزی حدود ۷۵۰۰ تن زباله تولید می‌شود. در بهترین حالت اگر ۱۵۰۰ تن آن تفکیک شود، ۶۰۰۰ تن زباله می‌ماند و اگر این کار برای ۴۰۰۰ تن منطقی نباشد، ولی برای ۶۰۰۰ تن قطعا منطقی است. به هر حال ما عدد و رقم و سامانه توزیع مطالعات علمی داریم و گزارش‌های توزیع روزانه، گزارش مشاور و مطالعات طرح جامع را در نظر می‌گیریم.