دستور مستقیم ورود در بازار فردایی توسط چه کسی یا نهادی صادر شد؟

معاون پیشین بانک مرکزی پاسخ می دهد.