چین اولین دولت جهان است که هدف راهبردی برنامه توسعه پایدار سازمان ملل متحد را ۱۰ سال زودتر از ضرب‌الاجل تعیین شده به مرحله عمل رسانیده است.

اما کشوری که مرگبار ترین قحطی تاریخ بشر در آن رخ داده است چگونه بی سابقه ترین فقرزدایی تاریخ بشر را رقم زد؟