بانک مرکزی برای جلوگیری از سواستفاده از حساب های بانکی افراد فاقد شغل، بازنشستگان و اشخاص محجور یعنی افرادی که دارای بلوغ عقل و اختیار نیستند، ۲ دستورالعمل به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرده تا حد و حدود فعالیت این اشخاص را مشخص کند. 

از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی هم از دارندگان حساب های تجاری خواست تا حساب های شخصی و تجاری خود را از یکدیگر تفکیک کنند تا به حساب های تجاری افراد مالیات تعلق بگیرد.