به گزارش اکوایران، در بهار سال جاری نرخ بیکاری 9.2 درصد به ثبت رسیده است. بررسی این نرخ در کنار دیگر شاخص های بازار کار نشان می دهد که وضعیت بازار کار و اشتغال در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته بدتر شده است. از همین رو شاهد افزایش قابل توجه نرخ بیکاری در گروه های سنی جوانان در بهار امسال بوده ایم. به طوری که نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 در این بازه زمانی نزدیک به دو درصد افزایش یافته و به 24 درصد رسیده است، به عبارت دیگر در بهار 1401 بالغ بر یک چهارم جوانانی که در بازه سنی 15 تا 24 سال جویای شغل بوده اند، نتوانسته اند شغلی پیدا کنند. همچنین بررسی ها نشان می دهد در گروه های سنی جوان نرخ بیکاری زنان تقریبا دو برابر نخر بیکاری مردان است که نشان می دهد زنان در سنین پایین تر با مشکلات بیشتری در پیدا کردن شغل مواجه هستند

 به طور کلی نرخ بیکاری در جونان بالاتر از نرخ بیکاری کل است، چراکه عموما افراد جوان هنوز نیروی کار ماهر محسوب نشده و جا پای خود را در بازار کار محکم نکرده اند. همچنین افراد در این سنین هنوز کار مورد نطر خود را نیافته و مدام در حال تغییر شغل خود و ایجاد بیکاری استهلاکی در اقتصاد هستند . در این گزارش به بررسی وضعیت شاخص های اشتغال جوانان در بهار 1401 و مقایسه آن با بهار سال گذشته پرداخته شده است.

افزایش نرخ بیکاری در نخستین بهار قرن

نرخ بیکاری در بهار سال جاری 9.2 درصد برآورد شده است، این در حالیست که این شاخص در بهار سال گذشته 8.8 درصد بوده است. به عبارت دیگر در بهار 1401 نسبت به بهار 1400 حدود 100 هزار نفر به جمعیت بیکار کشور افزوده شده است. افزایش نرخ بیکاری در حالی رخ داده است که نرخ مشارکت اقتصادی نیز در بهار امسال نسبت به فصل مشابه اش در سال گذشته کاهش یافته است. از دید اقتصادی تحلیل نرخ بیکاری به تنهایی می تواند دارای خطا باشد، از همین رو تغییرات نرخ بیکاری بایستی در کنار تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی صورت گیرد. بر همین اساس کاهش نرخ مشارکت همراه با کاهش افزایش نرخ بیکاری، از منظر اقتصاد کلان قطعا به معنی بدتر شدن بازار کار و اشتغال است.

photo_2022-07-11_16-52-58

افزایش نرخ بیکاری جوانان

نرخ بیکاری گروه سنی 15 تا 24 سال در بهار سال گذشته 22.1 درصد برآورد شده است، این رقم در سال بهار سال جاری به 24 درصد رسیده است. به بیان ساده در بهار 1401 نسبت به بهار سال گذشته بالغ بر 52 هزار نفر به جمعیت بیکار در سن مذکور افزوده شده است. بررسی ها نشان می دهد از کل جمعیت بیکاری شده در این بازه سنی 42 هزار نفر از  مردان و نزدیک به ده هزار نفر از زنان بوده است. این درحالیست که نرخ بیکاری مردان 15 تا 24 حدود 20 درصد و نرخ بیکاری زنان در این بازه سنی بالغ بر 40 درصد است.

نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 سال در بهار امسال چه در مناطق شهری و چه در مناطق روستایی نسبت به بهار سال 1400 حدود 2 درصد افزایش یافته است. به گونه ای که نرخ بیکاری جوانان در سن 15 تا 24 سال در مناطق شهری کشور از 24.6 درصد به 26.6 درصد رسیده است. همچنین نرخ بیکاری جوانان مناطق روستایی نیر در این سن از 16.1 به 18.1 درصد رسیده است. آنچه از آمار ها بر می آید این است که وضعیت اشتغال جوانان روستایی بهتر از جوانان شهری است.

نزخ بیکاری 18 تا 35 سال

نرخ بیکاری جوانان در بازه سنی 18 تا 35 سال در بهار سال گذشته 15.6 درصد بوده است، اکنون این رقم در بهار سال جاری با یک درصد افزایش به 16.6 درصد رسیده است. بر اساس آمار تعداد بیکاران در این بازه سنی در بهار امسال بالغ بر یک میلیون و 680 هزار نفر برآورد شده است. در این بازه سنی نرخ بیکاری مردان حدود 13 درصد و نرخ بیکاری زنان حدود 28 درصد در بهار 1401 به ثبت رسیده است که هر دو شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل یک درصد افزایش داشته اند.

نرخ بیکاری در سن 18 تا 35 سال در مناطق شهری کشور برای بهار امسال نزدیک به 18 درصد به ثبت رسیده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود یک درصد افزایش را تجربه کرده. نرخ بیکاری در مناطق روستایی در بازه سنی مذکور نیز 12.4 درصد افزایش داشته است که این نرخ نسبت به بهار سال 1400 کمتر از یک درصد افزایش یافته است. به طور کلی می توان گفت که شدت افزایش بیکاری جوانان در مناطق شهری کشور بیش از افزایش شدت بیکاری در روستا ها بوده است.

photo_2022-07-11_16-53-03