«اکوایران» در گفت و گویی با کاظم چاوشی، صاحب نظر در حوزه پولی و بانکی به بررسی این رکورد شکنی کاهشی در بازار بین بانکی پرداخته است.